Rijschool Voordelig - Uitgeroepen tot het beste bedrijf in de regio!

Algemene Voorwaarden

 • Rijschool Voordelig

Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1

  Verplichtingen van de rijschool
 • Artikel 2

  Verplichtingen van de leerling
 • Artikel 3

  Betaling
 • Artikel 4

  Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek) verder te noemen het onderzoek
 • Artikel 5

  Onderzoek naar de rijvaardigheid
 • Artikel 6

  Beëindiging rijopleiding
 • Artikel 7

  Geschillen
 • Artikel 8

  Aansprakelijkheid

Artikel 1: Verplichtingen van de rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:
1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool - onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan;
4. dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek naar de rijvaardigheid heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft gevolgd, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
5. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
6. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een passende dekking biedt tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling.

Artikel 2: Verplichtingen van de leerling

De leerling is verplicht:
1. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de rijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;
3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4. het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het onderzoek na te komen;
5. bij het onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen;
6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorrijtuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
7. zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.

Artikel 3: Betaling

1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijken/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan.
3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze zijn minimaal € 12,50 .
5. Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.
8. Indien de leerling in het verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk (per aangetekende post) in kennis te stellen.

Artikel 4: Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek) verder te noemen het onderzoek

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraagkaart en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de rijschool te worden voldaan.
2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage van het geleidebiljet en van het storting- of overschrijvingsbewijs waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR is ingediend.
3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan de rijschool is opgegeven, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de rijschool.
5. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

Artikel 5: Onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek.
2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: a. een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf; b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is; c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft voor een tussentijdse toets.

Artikel 6: Beëindiging rijopleiding

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding) kan in geval van medische oorzaken van de leerling de rijopleiding uitsluitend onder overlegging van een doktersverklaring worden opgeschort. De rijschool zal dan het betaalde lesgeld niet aan de leerling terugbetalen. Als de medische toestand van de leerling het weer toelaat, kan de rijopleiding worden gecontinueerd.
3. De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen de rijschool en de leerling de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is in dit geval verplicht niet gebruikte lessen aan de leerling terug te betalen.

Artikel 7: Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijlessen alsmede tijdens het praktijkexamen.
2. De rijschool kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. Indien de leerling ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, is de rijschool niet aansprakelijk en dient de leerling eventueel terzake de opgelegde boetes geheel te vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel over te nemen.

Lees verder

Privacy Verklaring

 • Rijschool Voordelig

Privacy Verklaring

Rijschool Voordelig, gevestigd aan Heystertbaan 38 6044XW Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.rijschoolvoordelig.nl
Adres: Heystertbaan 38
Postcode: 6044XW
Woonplaats: Roermond
Telefoonnummer: +31 (0)475 32 28 72

Mevrouw Canton is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijschool Voordelig Hij/zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijschool Voordelig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rijschool Voordelig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Rijschool Voordelig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool Voordelig) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben bewaard kunt u een email sturen naar .

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool Voordelig verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rijschool Voordelig gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijschool Voordelig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rijschool Voordelig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rijschool Voordelig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Rijschool Voordelig analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Rijschool Voordelig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Rijschool Voordelig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
Personalia 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
Adres 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
Contractuele data 7 jaren Facturatie, Administratie, Marketing doeleinden
Analytische data 7 jaren Marketing doeleinden

Lees verder

Rijangst

 • Rijschool Voordelig

Rijangst

Je kunt spreken van rijangst wanneer je in tamelijk normale verkeerssituaties bovenmatig bang bent, waar anderen rustig blijven. Staat het klamme zweet in je handen als je naar een onbekende bestemming moet rijden? Vermijd je snelwegen zoveel mogelijk? Rijangst kan bijvoorbeeld ontstaan doordat je direct of indirect betrokken bent geweest bij een ongeval.
Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen met het behalen van je rijbewijs en het overwinnen van je rijangst? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Gespecialiseerd in:

 • Faalangst
 • Rijangst
 • ADHD
 • Autisme

Informatie opvragen:

Ik geef toestemming tot het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals staan vermeld in de privacy verklaring.
Informatie rijangst

Lees verder

Onze rijinstructeurs

 • Rijschool Voordelig

Onze rijinstructeurs

Rijinstructeurs rijschool voordelig

Sonja

Aantal jaren rijinstructeur: 30
(gecertificeerd RIS instructeur)
Instructeur voor: Auto
Eigenschappen: Geduldig, Talenknobbel
Regio: Midden- en Noord-Limburg
Rijinstructeurs rijschool voordelig

Glenn

Aantal jaren rijinstructeur: 7
(gecertificeerd RIS instructeur)
Instructeur voor: Auto
Eigenschappen: Zeer geduldig, Veel uitleg, Humor
Regio: Midden-Limburg
Rijinstructeurs rijschool voordelig

Dirk

Aantal jaren onderwijs: 30
Instructeur voor: Auto
Eigenschappen: Geduldig, Humor
Regio: Midden- en Noord-Limburg

Lees verder

Losse prijzen

 • Rijschool Voordelig

Losse prijzen

Rijbewijs B (Personenauto)

Praktijk onderdelen

 • Intake (90 minuten)

  € 66,00
 • Rijles / Intake (60 minuten)

  € 47,50

 • Tussentijdse Toets

  € 185,00
 • Examen CBR

  € 260,00
 • Herexamen CBR

  € 250,00
 • BNOR Examen

  € 260,00
 • Faalangstexamen

  € 350,00
 • Examen garantie

  € 150,00
 • Eigen verklaring

  € 40,00

Theorie onderdelen

 • Losse theorieles

  € 7,50
 • Theorie examen CBR

  € 47,55
 • Theoriecursus (Online)

  € 49,00
 • Theoriecursus (Theorieboek, online training & slaaggarantie)

  € 69,00
 • “Theorie-in-24-uur”-cursus (Incl. theorie-examen & slaaggarantie)

  € 150,00

Lees verder

Bromfiets

 • Rijschool Voordelig

Prijslijst rijbewijs AM (Scooter)

Kijk hier ook voor bromfietsrijbewijs

 • Losse rijles

  € 45,00
 • Praktijk DVD

  GRATIS
 • Praktijk Examen

  € 220,00
 • Theorieles

  GRATIS
 • Theorie Online

  € 49,00
 • Theorie examen

  € 47,55
Wij bieden ook een compleet pakket aan. Zo weet je gelijk waar je aan toe bent en kun je met een gerust hart op examen gaan.

Het pakket

Wat krijg je bij dit pakket?

 • Theorie Online
 • Theorie-examen
 • 4 Rijlessen
 • Praktijk DVD
 • Praktijkexamen
Bij elkaar kost dit pakket maar € 450,00

Lees verder

Motor

 • Rijschool Voordelig

Prijslijst rijbewijs A1, A2 en A

Motorfiets rijbewijs

Rijschool Voordelig heeft een aantal pakketten samengesteld om snel en voordelig je motorrijbewijs te halen. Alle pakketten zijn inclusief theorie en praktijkexamen. Aan de hand van een intakeles wordt bepaald hoeveel lessen je nodig hebt om je examen met succes af te ronden. Een intakeles van 120 minuten kost € 85,00.

€ 1.145,00

€ 1.215,00

€ 1.325,00

€ 1.415,00

€ 1.505,00

€ 1.595,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.

Lees verder

Meer artikelen...